Môn Toán Lớp 5: Hai số hiệu bằng 235 biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 11. Tìm số bé

Môn Toán Lớp 5:

Hai số hiệu bằng 235 biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 11. Tìm số bé

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hai số hiệu bằng 235 biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 11. Tìm số bé”

 1. $\text{Sofiya}$
  $\text{Ta có sơ đồ :}$
  $\text{Số bé : |—| }$
  $\text{Số lớn : |—|—|—| }$    $\text{11 đơn vị}$
  $\text{Số bé là : }$
  $\text{( 235 – 11 ) : ( 3 – 1 ) × 1 = 112 }$
  $\text{Đáp số : Số bé : 112}$

  Trả lời

Viết một bình luận