Môn Toán Lớp 5: Một đoàn tầu đi 33km hỏi trung bình mỗi phút đi được bao km hỏi sau1 giờ 12 phút đoàn tầu đi được số km ?

Môn Toán Lớp 5:

Một đoàn tầu đi 33km hỏi trung bình mỗi phút đi được bao km hỏi sau1 giờ 12 phút đoàn tầu đi được số km ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một đoàn tầu đi 33km hỏi trung bình mỗi phút đi được bao km hỏi sau1 giờ 12 phút đoàn tầu đi được số km ?”

 1. Giải đáp:a.550m.39,6 km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, đổi 1 giờ = 60 phút
            33 km = 33000 m
  trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được:
   33000 : 60 = 550 (m)
  b, đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút
  sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đi được:
  550 x 72 = 39600 (m)
  đổi 39600 m = 39,6 km
  đ\s…tự ghi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đổi 1 giờ=60 phút
              33km=33000m
  Trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số mét là:
             33000:60=550(m)
  b) Đổi 1 giờ 12 phút=60+12=72 phút
  Sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được số ki-lô-mét là:
             72×550=39600 (m)= 39,6(km)
  Đ/S:……………….
  $@TranDuyAnh123$

  Trả lời

Viết một bình luận