Môn Toán Lớp 5: Một đoàn tàu mỗi giờ chạy 33kmhoir trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số m hỏi sau 1 giờ 12 phút tàu đi số km

Môn Toán Lớp 5:

Một đoàn tàu mỗi giờ chạy 33kmhoir trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số m hỏi sau 1 giờ 12 phút tàu đi số km

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một đoàn tàu mỗi giờ chạy 33kmhoir trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số m hỏi sau 1 giờ 12 phút tàu đi số km”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, đổi 1 giờ = 60 phút
            33 km = 33000 m
  trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được:
  33000 : 60 = 550 (m)
  b, đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút
  sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đi được:
  550 xx 72 = 39600 (m)= 39,6 (km)
  Đ/S:……………….
  $@TranDuyAnh123$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
        Đổi: $33 km = 33000 m$
  Trung bình mỗi giờ đoàn tàu đi được số $m$ là:
        $33000 : 60 = 550 (m)$
       Đổi: $1 h 12$ phút $= 1,2 h$
  Sau $1$ giờ $12$ phút đoàn tàu đó đi được là:
        $33 × 1,2 = 39,6 (km)$
         Đáp số:…………………….

  Trả lời

Viết một bình luận