Môn Toán Lớp 5: Một người mua 15 gói kẹo, mỗi gói có 0,09 kg kẹo và 20 gói kẹo, mỗi gói có 0,125 kg kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu kilôga

Môn Toán Lớp 5:

Một người mua 15 gói kẹo, mỗi gói có 0,09 kg kẹo và 20 gói kẹo, mỗi gói có 0,125 kg kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu kilôgam kẹo?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một người mua 15 gói kẹo, mỗi gói có 0,09 kg kẹo và 20 gói kẹo, mỗi gói có 0,125 kg kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu kilôga”

 1. Số kg kẹo 15 gói nặng là:
    0,09 × 15 = 1,35 (kg kẹo)
  Số kg kẹo 20 gói nặng là:
     0,125 × 20 = 2,5 (kg kẹo)
  Số kg kẹo người đó đã mua tất cả là:
     1,35 + 2,5 = 3,85 (kg kẹo)
                           Đáp số: 3,85  kg  kẹo
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kg kẹo 15 gói kẹo nặng là:
  15xx0,09=1,35(kg)
  Số kg kẹo 20 gói kẹo nặng là:
  20xx0,125=2,5(kg)
  Số kg kẹo người đó đã mua tất cả là:
  1,35+2,5=3,85(kg)
  Đáp số: …

  Trả lời

Viết một bình luận