Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 25,7+9,48+14,38,24+3,69+2,3138,25-18,25+21,64-11,64+9,9345,28+52,17-15,28

Môn Toán Lớp 5:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

25,7+9,48+14,3

8,24+3,69+2,31

38,25-18,25+21,64-11,64+9,93

45,28+52,17-15,28-12,17

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 25,7+9,48+14,38,24+3,69+2,3138,25-18,25+21,64-11,64+9,9345,28+52,17-15,28”

 1. 25,7 + 9,48 + 14,3 
  = (25,7 + 14,3) + 9,48
  = 40 + 9,48
  = 49,48
  8,24 + 52,17 – 15,28 – 12,17
  = (-15,28 + 8,24) + ( 52,17 – 12,17)
  = -7,04 + 40
  = 32,96
  38,25 – 18,25 + 21,64 – 11,64 +9,93
  = (38,25 – 18,25) + (21,64 – 11,64) + 9,93
  = 20 + 10 + 9,93
  = 39,93
  45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17
  = (45,28 – 15,28) + (52,17 – 12,17)
  = 30 + 40
  = 70

  Trả lời
 2. 25,7+9,48+14,3
  =25,7 +14,3 +9,48
  = 40 +9,48
  = 49,48
  ________
  8,24+3,69+2,31
  =8,24 +(3,69+2,31)
  =8,24 +6
  =14,24
  __________
  38,25-18,25+21,64-11,64+9,93
  = (38,25 – 18,25) + (21,64 -11,64) + 9,93
  =20 + 10 +9,93
  = 30 +9,93
  =39,93
  _________
  45,28+52,17-15,28-12,17
  = (45,28 -15,28) +(52,17 -12,17)
  = 30 + 40
  =70

  Trả lời

Viết một bình luận