Môn Toán Lớp 5: Tính cách thuận tiện a 63,7 + 54,32+45,68+ 36,3 B 2,25+ 6,57+7,75+3,43C (5,26+9,85)+(1,15+4,74)D(4,91+12

Môn Toán Lớp 5:

Tính cách thuận tiện

a 63,7 + 54,32+45,68+ 36,3

B 2,25+ 6,57+7,75+3,43

C (5,26+9,85)+(1,15+4,74)

D(4,91+12,57)+(5,09+7,43)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính cách thuận tiện a 63,7 + 54,32+45,68+ 36,3 B 2,25+ 6,57+7,75+3,43C (5,26+9,85)+(1,15+4,74)D(4,91+12”

 1. a) 63,7 + 54,32 + 45,68 + 36,3
  = ( 63,7 + 36,3 ) + ( 45,68 + 54,32 )
  = 100 + 100
  = 200
  b) 2,25 + 6,57 + 7,75 + 3,43
  = ( 2,25 + 7,75 ) + ( 3,43 + 6,57 )
  = 10 + 10
  = 20
  c) ( 5, 26 + 9,85 ) + ( 1,15 + 4,74 )
  = 5,26 + 9,85 + 1,15 + 4,74
  = ( 5,26 + 4,74 ) + ( 1,15 + 9,85 )
  = 10 + 11
  = 21
  d) ( 4,91 + 12,57 ) + ( 5,09 + 7,43 )
  = 4,91 + 12,57 + 5,09 + 7,43
  = ( 4,91 + 5,09 ) + ( 7,43 + 12,57 )
  = 10 + 20
  = 30
  Halary08
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)63,7+54,32+45,68+36,3
  =(63,7+36,3)+(54,32+45,68)
  =100+100
  =200
  —-
  b) 2,25+ 6,57+7,75+3,43
  =(2,25+7,75)+(6,57+3,43)
  =10+10
  =20
  —–
  c) (5,26+9,85)+(1,15+4,74)
  =(5,26+4,75)+(9,85+1,15)
  =10+11
  =21
  —–
  d) (4,91+12,57)+(5,09+7,43)
  =(4,91+5,09)+(12,57+7,43)
  =10+20
  =30

  Trả lời

Viết một bình luận