Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm1,401km²=…m²3,2m²=…cm²0,075hm²=…m²7,34m=…m…cm3,6km=…m

Môn Toán Lớp 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1,401km²=…m²

3,2m²=…cm²

0,075hm²=…m²

7,34m=…m…cm

3,6km=…m

3,12dm²=…cm²

213m²=…dam²

12m²4cm²=…m²

4km²5m²=…ha

2,34m²=…m²…dm²

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm1,401km²=…m²3,2m²=…cm²0,075hm²=…m²7,34m=…m…cm3,6km=…m</”

 1. $\text{Viết số thích hợp vào chỗ chấm}$
  $\text{1,401 km² = 1,401 x 1 000 000 = 1 401 000 m²}$
  $\text{3,2 m² = 3,2 x 10 000 = 32 000 cm²}$
  $\text{0,075 hm² = 0,075 x 10 000 = 750 m²}$
  $\text{7,34 m = 7 m + 0,34 cm = 7 m 34 cm}$
  $\text{3,6 km = 3,6 x 1 000 = 3 600 m}$
  $\text{3,12 dm² = 3,12 x 1 00 = 312 cm²}$
  $\text{213 m² = 213 : 100 = 2,13 dam²}$
  $\text{12 m² 4 cm² = 12 + 0,0004 = 12,0004 m²}$
  $\text{4 km² 5 m² = 400 + 5 : 10 000 = 400,0005 ha}$
  $\text{2,34 m² = 2 m² 0,34 dm² = 2 m² 34 dm²}$
  $#tothithuha96$
   

  Trả lời

Viết một bình luận