Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống19,41km²=…m²22,82m²=…cm²9,075hm²=…m²7,34m=…cm3,06dam=…dm

Môn Toán Lớp 5:

Viết số thích hợp vào chỗ trống

19,41km²=…m²

22,82m²=…cm²

9,075hm²=…m²

7,34m=…cm

3,06dam=…dm

Giải thích nữa

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống19,41km²=…m²22,82m²=…cm²9,075hm²=…m²7,34m=…cm3,06dam=…dm”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  19,41 km^2 = 19410000 m^2
  22,82 m^2 = 228200 cm^2
  9,075 hm^2=90750 m^2
  Mỗi đơn vị đo diện tích hơn kém nhau 100 lần
  mm^2->cm^2->dm^2->m^2->dam^2->hm^2(ha)->km^2
  ____________________________________
  7,34 m = 734 cm
  3,06 dam = 306 dm
  Mỗi đơn vị đo chiều dài hơn kém nhau 10 lần
  mm->cm->dm->m->dam->hm->km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  19,41km²= 19410000 m²
  Giải thích : 1 km2 = 1000000 m2
  => 19,41 x 1000000 = 19410000 m2
  22,82m²= 228200 cm²
  Giải thích : 1 m2 = 10000 cm2
  => 22,82 x 10000 = 228200 cm2
  9,075hm²= 90750 m²
  Giải thích : 1 hm2 = 10000 m2
  => 9,075 x 10000 = 90750 m2
  7,34m= 734 cm
  Giải thích : 1m = 100 cm
  => 7,34 x 100 = 734 cm
  3,06 dam = 306 dm
  Giải thích : 1 dam = 100 cm
  => 3,06 x 100 = 306 dm

  Trả lời

Viết một bình luận