Môn Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 56,123;56,136;56,139;56,129 là A.56,123. B .56,136. C.56,139. Đ.56,129

Môn Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 56,123;56,136;56,139;56,129 là
A.56,123. B .56,136. C.56,139. Đ.56,129

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 56,123;56,136;56,139;56,129 là A.56,123. B .56,136. C.56,139. Đ.56,129”

Viết một bình luận