Môn Toán Lớp 5: TBC hai số chẵn liêp tiếp là 41 tìm số chẵn lớn

Môn Toán Lớp 5: TBC hai số chẵn liêp tiếp là 41 tìm số chẵn lớn

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: TBC hai số chẵn liêp tiếp là 41 tìm số chẵn lớn”

 1. Gọi số chẵn bé là a và số chẵn lớn là a+2
     Tổng 2 số chẵn là:
             41×2=82
  Ta có tổng 2 số chẵn là 81
  a+a+2=82
  2a+2=82
  2(a+1)=82
  a+1=41
  a=40
  Số chẵn lớn là: 40+2=42
         Đáp số: 42
   

  Trả lời

Viết một bình luận