Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 45×16-17/45×15+18

Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 45×16-17/45×15+18

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất 45×16-17/45×15+18”

 1. (45×16-17)/(45×15+18)
  =(45×(15+1)-17)/(45×15+18)
  =(45×15+45-17)/(45×15+18)
  =(45×15+28)/(45×15+18)
  =(45×15+18+10)/(45×15+18)
  =(45×15+18)/(45×15+18)+10/(45×15+18)
  =1+10/(45×15+18)
  =1+10/(675+18)
  =1+10/693
  =693/693+10/693
  =703/693
   

  Trả lời

Viết một bình luận