Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất 45 *16 -17 45*15 +18

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất 45 *16 -17
45*15 +18

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất 45 *16 -17 45*15 +18”

 1. ( 45 xx 16 – 17 )/( 45 xx 15 + 18 )
  = ( 45 xx ( 15 + 1 ) – 17 )/( 45 xx 15 + 18 )
  = ( 45 xx 15 + 45 – 17 )/( 45 xx 15 + 18 )
  = ( 45 xx 15 + 28 )/( 45 xx 15 + 18 )
  = ( 45 xx 15 + 18 + 10 )/( 45 xx 15 + 18 )
  = ( 45 xx 15 + 18 )/( 45 xx 15 + 18 ) + 10/( 45 xx 15 + 18 )
  = 1 + 10/693
  = 703/693
   

  Trả lời
 2. (45 xx 16 – 17)/(45 xx 15 + 18)
  = (45 xx (15+1) – 17)/(45 xx 15 + 18)
  = (45 xx 15 + 45 – 17)/(45 xx 15 + 18)
  = (45 xx 15 + 18+10)/(45 xx 15 + 18)
  = (45xx15+18)/(45xx15+18) + 10/(45xx15+18)
  = 1 + 10/693
  = 1 10/693

  Trả lời

Viết một bình luận