Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất a, 4,27 + 52,66 + 75,73 b, 97 + 28,84 + 77,16 c, 1,2 + 2,3 + 3,4 + 4,5 + 5,6 + 6,7 + 7,8

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất
a, 4,27 + 52,66 + 75,73 b, 97 + 28,84 + 77,16 c, 1,2 + 2,3 + 3,4 + 4,5 + 5,6 + 6,7 + 7,8

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất a, 4,27 + 52,66 + 75,73 b, 97 + 28,84 + 77,16 c, 1,2 + 2,3 + 3,4 + 4,5 + 5,6 + 6,7 + 7,8”

 1. a, 4,27 + 52,66 + 75,73
  = ( 4,27 + 75,73 ) + 52,66
  = 80 + 52,66
  = 132,66
  b, 97 + 28,84 + 77,16
  = 97 + ( 28,84 + 77,16 )
  = 97 + 106
  = 203
  c, 1,2 + 2,3 + 3,4 + 4,5 + 5,6 + 6,7 + 7,8
  = ( 1,2 + 7,8 ) + ( 2,3 + 6,7 ) + ( 3,4 + 5,6 ) + 4,5
  = 9 + 9 + 9 + 4,5
  = 9 xx 3 + 4,5
  = 27 + 4,5
  = 31,5
   

  Trả lời
 2. a,4,27+52,66+75,73
  =52,66+(4,27+75,73)
  =52,66+80
  =132,66
                                             
  b,97+28,84+77,16
  =97+(28,84+77,16)
  =97+106
  =203
                                            
  c,1,2+2,3+3,4+4,5+5,6+6,7+7,8
  =(1,2+7,8)+(2,7+6,7)+(3,4+5,6)+4,5
  =9+9+9+4,5
  =31,5

  Trả lời

Viết một bình luận