Môn Toán Lớp 5: Trên mảnh vườn hình chữ nhật, mỗi góc vườn có một cây rau, bạn An đếm mỗi luống theo chiều dài được 30 cây rau, đếm theo chiều rộng đượ

Môn Toán Lớp 5: Trên mảnh vườn hình chữ nhật, mỗi góc vườn có một cây rau, bạn An đếm mỗi luống theo chiều dài được 30 cây rau, đếm theo chiều rộng được 20 cây rau, cây nọ cách đều cây kia 2dm 5cm. Hỏi
a, Mảnh vườn đó có bao nhiêu cây rau?
b, Tính diện tích mảnh vườn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trên mảnh vườn hình chữ nhật, mỗi góc vườn có một cây rau, bạn An đếm mỗi luống theo chiều dài được 30 cây rau, đếm theo chiều rộng đượ”

 1. Trên mảnh vườn hình chữ nhật, mỗi góc vườn có một cây rau, bạn An đếm mỗi luống theo chiều dài được 30 cây rau, đếm theo chiều rộng được 20 cây rau, cây nọ cách đều cây kia 2dm 5cm. Hỏi
  a, Mảnh vườn đó có bao nhiêu cây rau?
  Chiều dài được 30 cây rau, đếm theo chiều rộng được 20 cây rau, cây nọ cách đều cây kia 2dm 5cm thì số cây rau trên mảnh vườn đó là:
  (30 + 20) × 2 = 100 (cây rau)
  b, Tính diện tích mảnh vườn
  Đổi: 2dm 5cm = 25 cm
  Chiều dài được 30 cây rau, cây nọ cách đều cây kia 2dm 5cm, thì chiều dài của mảnh vườn là:
  (30 – 1) × 25 = 725 (cm)
  Chiều rộng được 20 cây rau, cây nọ cách đều cây kia 2dm 5cm, thì chiều dài của mảnh vườn là:
  (20 – 1) × 25 = 475 (cm)
  Diện tích mảnh vườn đó là:
  725 × 475 = 344375 (cm²)
  Giải đáp: a) 100 cây rau
                b) 344375 cm²

  Trả lời

Viết một bình luận