Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên khác 0 chia hết cho 5 nhỏ hơn 100

Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên khác 0 chia hết cho 5 nhỏ hơn 100

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên khác 0 chia hết cho 5 nhỏ hơn 100”

 1. Giải đáp:855
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Các số tự nhiên mà nhỏ hơn 100 mà chia hết cho 5 khác không
  =>các số đó là 5,10,15,…95
  số số hạng của tập hợp số đó là (95-5):5+1=19
  vậy trung bình cộng của dãy số đó là
  (95-5)*19:2=855

  Trả lời

Viết một bình luận