Môn Toán Lớp 6: 1 Tìm a) ƯCLN (24,84,120) b) ƯCLN (16,80,176)

Môn Toán Lớp 6: 1 Tìm
a) ƯCLN (24,84,120)
b) ƯCLN (16,80,176)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1 Tìm a) ƯCLN (24,84,120) b) ƯCLN (16,80,176)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ƯCLN (24, 84, 120) 
  phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta có : 
  24 = 2^{3} . 3
  84 = 2^{2} . 3 . 7
  120 = 2^{3} . 3 . 5
  Vậy : ƯCLN (24, 84, 120) = 2^{2} . 3 = 12

  b) ƯCLN (16, 80, 176) 
  phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta có : 
  16 = 2^{4} 
  80 = 2^{4} . 5
  176 = 2^{4} . 11
  Vậy : ƯCLN (16, 80, 176) = 2^{4} = 16

  $#huyennguyen$ 

  Trả lời

Viết một bình luận