Môn Toán Lớp 6: 14.4. Có bao nhiêu số có ba chữ số nhỏ hơn 600 chia hết cho 3 hoặc 4?

Môn Toán Lớp 6: 14.4. Có bao nhiêu số có ba chữ số nhỏ hơn 600 chia hết cho 3 hoặc 4?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 14.4. Có bao nhiêu số có ba chữ số nhỏ hơn 600 chia hết cho 3 hoặc 4?”

 1. # Traam
  Có tất cả các số có 3 chữ số nhỏ hơn 600 vdots 3 là :
  ( 600 – 102 ) : 3 + 1 = 167 ( số )
  Có tất cả các số có 3 chữ số nhỏ hơn 600 vdots 4 là :
  ( 596 – 104 ) : 4 + 1 = 124 ( số )
  Đáp số : Có 167 số nhỏ hơn 600 vdots 3
                Có 124 số nhỏ hơn 600 vdots 4
   

  Trả lời
 2. Các số < 600  vdots 3 ; 4 nên các số đõ sẽ vdots cho :
          3 . 4 = 12
  Các số chia hết cho 12 cách nhau 12 đơn vị từ 0 đến 588 (do các số vdots 12 < 600)
  Các số có 3 chữ số vdots cho 12 hay 3 ; 4 là :
      (588 – 0) : 12 + 1 = 50 (số)
  Đáp số : 50 số

  Trả lời

Viết một bình luận