Môn Toán Lớp 6: 2*7 chia hết cho 3 giải hộ ạ

Môn Toán Lớp 6: 2*7 chia hết cho 3 giải hộ ạ

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 2*7 chia hết cho 3 giải hộ ạ”

 1. 2*7 \vdots 3
  Do 2*7 chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3
  Ta có: ( 2 + * + 7 ) \vdots 3
         = ( 9 + * ) \vdots 3
  Do * = { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
  Thay * = 0 ta được: 9 + 0 = 9 \vdots 3
                                 9 + 1 = 10 $\not{\vdots}$ 3
                                 9 + 2 = 11 $\not{\vdots}$ 3
                                 9 + 3 = 12 \vdots 3
                                 9 + 4 = 13 $\not{\vdots}$ 3
                                9 + 5 = 14 $\not{\vdots}$ 3
                                 9 + 6 = 15 \vdots 3
                                 9 + 7 = 16 $\not{\vdots}$ 3
                                 9 + 8 = 17 $\not{\vdots}$ 3
                                 9 + 9 = 18 \vdots 3
  Vì ( 9 + * ) \vdots 3
  ⇒ * = { 0; 3; 6; 9}
  Vậy * = { 0; 3; 6; 9}
   

  Trả lời

Viết một bình luận