Môn Toán Lớp 6: `2.` Tìm `x:` `a. x( x + 7 ) = 0.` `b. ( x + 12 )( x – 3 ) = 0.` `c. x( x + 2 )( 7 – 2 ) = 0.` `d. ( x – 1 )( x – 2 )( x – 3 ) = 0.`

Môn Toán Lớp 6: `2.` Tìm `x:`
`a. x( x + 7 ) = 0.`
`b. ( x + 12 )( x – 3 ) = 0.`
`c. x( x + 2 )( 7 – 2 ) = 0.`
`d. ( x – 1 )( x – 2 )( x – 3 ) = 0.`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: `2.` Tìm `x:` `a. x( x + 7 ) = 0.` `b. ( x + 12 )( x – 3 ) = 0.` `c. x( x + 2 )( 7 – 2 ) = 0.` `d. ( x – 1 )( x – 2 )( x – 3 ) = 0.`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \bb a)
  x.(x+7)=0
  **TH1:
  x=0
  **TH2:
  x+7=0
  =>x=-7
  Vậy x=0; x=-7
  $\\$
  \bb b)
  (x+12).(x-3)=0
  **TH1:
  x+12=0
  =>x=-12
  **TH2:
  x-3=0
  =>x=3
  Vậy x=-12; x=3
  $\\$
  \bb c)
  x.(x+2).(7-2)=0
  =>5x.(x+2)=0
  **TH1:
  5x=0
  =>x=0
  **TH2:
  x+2=0
  =>x=-2
  Vậy x=0; x=-2
  $\\$
  \bb d)
  (x-1).(x-2).(x-3)=0
  **TH1:
  x-1=0
  =>x=1
  **TH2:
  x-2=0
  =>x=2
  **TH3:
  x-3=0
  =>x=3
  Vậy x=1; x=2; x=3

  Trả lời
 2. a) x(x+7) = 0
  TH1 : x  = 0
  TH2 : x + 7 = 0
  => x = 0 – 7
  => x = – 7 
  Vậy x in {-7;0}
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  b) (x+12)(x-3) = 0
  TH1 : x  + 12 = 0
  => x = 0  – 12
  => x = -12
  TH2 : x – 3 = 0
  => x = 0 + 3
  => x = 3 
  Vậy x in {-12;3}
  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  c) x(x+2)(7-2) = 0
  TH1 : x = 0
  TH2 : x + 2 = 0
  => x = 0 – 2
  => x = -2 
  TH3 : 7 – 2 = 0
  => 5 = 0 (Vô lý) 
  Vậy x in {-2;0}
  d)(x-1)(x-2)(x-3) = 0
  TH1 : x – 1 = 0
  => x = 0 + 1
  => x = 1
  TH2 : x -2 = 0
  => x = 0+2
  => x = 2
  TH3 : x – 3 = 0
  => x =  0 + 3
  => x = 3 
  Vậy x in {1;2;3} 
   

  Trả lời

Viết một bình luận