Môn Toán Lớp 6: 212. Tìm x Z, biết: a) ( x +1 ) + ( x + 3 ) + ( x + 5 ) + … + ( x + 99 ) = 0 b, ( x – 3 ) + ( x – 2 ) + ( x – 1 ) + … + 9 + 10 =

Môn Toán Lớp 6: 212. Tìm x Z, biết:
a) ( x +1 ) + ( x + 3 ) + ( x + 5 ) + … + ( x + 99 ) = 0
b, ( x – 3 ) + ( x – 2 ) + ( x – 1 ) + … + 9 + 10 = 0

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 212. Tìm x Z, biết: a) ( x +1 ) + ( x + 3 ) + ( x + 5 ) + … + ( x + 99 ) = 0 b, ( x – 3 ) + ( x – 2 ) + ( x – 1 ) + … + 9 + 10 =”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)  $\frac{[ ( x + 1) + ( x + 99 ) ].5 }{2}$ = 0; ( x + 50 ).50 = 0
       x + 50 = 0; x = -50 
  b, Gọi số số hạng ở vế trái là n( n ∈ N*)
  Ta có: $\frac{[( x – 3) + 10 ] . n}{2}$ = 0 hay ( x + 7 ) . n = 0
  Vì n $\neq$ nên x + 7 = 0 do đó x = -7
  #tunganh 
   

  Trả lời

Viết một bình luận