Môn Toán Lớp 6: 2n + 3 chia hết cho 3n – 1 Tìm n thuộc N

Môn Toán Lớp 6: 2n + 3 chia hết cho 3n – 1
Tìm n thuộc N

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 2n + 3 chia hết cho 3n – 1 Tìm n thuộc N”

 1. Giải đáp:
  2n + 3 \vdots 3n – 1
  Ta có:
  2n + 3 \vdots 3n – 1 ⇒ 6n + 9 \vdots 3n – 1
  3n – 1 \vdots 3n – 1 ⇒ 6n – 2 \vdots 3n – 1
  ⇔ (6n + 9) – (6n – 2) \vdots 3n – 1
  ⇔ (6n + 9) – 6n + 2 \vdots 3n – 1
  ⇔ 11 \vdots 3n – 1
  ⇔ 3n – 1 in Ư(11) = {1 ; 11}
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}3n – 1 = 1\\3n – 1 = 17\end{array} \right.\)
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}n=\dfrac{2}{3} (loại)\\n= 6 (t/m)\end{array} \right.\) 
  Vậy n in {6}

  Trả lời

Viết một bình luận