Môn Toán Lớp 6: 3+3mũ2+…+3mux100 chứng minh phép tinh trên chia hết cho 3,7 ai trả lời mình cho 60 điểm

Môn Toán Lớp 6: 3+3mũ2+…+3mux100 chứng minh phép tinh trên chia hết cho 3,7 ai trả lời mình cho 60
điểm

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 3+3mũ2+…+3mux100 chứng minh phép tinh trên chia hết cho 3,7 ai trả lời mình cho 60 điểm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3+3^2+……+3^100
  =3(1+3+…..+3^99)
  Vì 3\vdots 3
  =>3(1+3+…..+3^99)\vdots 3
  Hay 3+3^2+……+3^100\vdots 3(1)
   3+3^2+……+3^100
  Đặt A=3+3^2+……+3^100
  =>3A=3^2+3^3+…..+3^101
  =>3A-A=2A=(3^2+3^3+…..+3^101)-(3+3^2+3^3+…..+3^100)
  =>2A=3^101-3
  =>A=(3^101-3)/2
  =>A=(3^2*3^99-3)/2
  =>A=(3^2*(3^3)^33-3)/2
  Vì 3^3=27=-1(mod7)
  =>3^2*(3^3)^33=-9(mod7)
  =>3^2*(3^3)^33-3=-12(mod7)
  =>A=-6(mod7)
  =>A=1(mod7)=>A không chia hết cho 7
  => Đề bài sai.

  Trả lời

Viết một bình luận