Môn Toán Lớp 6: `3.` Tìm x, y thuộc `\mathbb{Z}`, biết: `a. ( x + 1 )( y – 2 ) = 3.` `b. ( x – 3 )( y + 1 ) = 7.`

Môn Toán Lớp 6: `3.` Tìm x, y thuộc `\mathbb{Z}`, biết:
`a. ( x + 1 )( y – 2 ) = 3.`
`b. ( x – 3 )( y + 1 ) = 7.`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: `3.` Tìm x, y thuộc `\mathbb{Z}`, biết: `a. ( x + 1 )( y – 2 ) = 3.` `b. ( x – 3 )( y + 1 ) = 7.`”

 1. a) Giải 
  (x+1)(y-2) = 1.3 = (-1)(-3)
  +) TH1 :
  {(x+1=1),(y-2=3):}
  => {(x=0),(y=5):}
  +) TH2 :
  {(x+1=3),(y-2=1):}
  => {(x=2),(y=3):}
  +) TH3 :
  {(x+1=-1),(y-2=-3):}
  => {(x=-2),(y=-1):}
  +) TH4 :
  {(x+1=-3),(y-2=-1):}
  => {(x=-4),(y=1):}  
  ———————————
  b) Giải
  (x-3)(y+1) = 1.7 = (-1)(-7)
  +) TH1 
  {(x-3=1),(y+1=7):}
  => {(x=4),(y=6):}
  +) TH2 :
  {(x-3=7),(y+1=1):}
  => {(x=10),(y=0):}
  +) TH3 :
  {(x-3=-1),(y+1=-7):}
  => {(x=2),(y=-8):}
  +) TH4 :
  {(x-3=-7),(y+1=-1):}
  => {(x=-4),(y=-2):}  
   

  Trả lời

Viết một bình luận