Môn Toán Lớp 6: (-45)-(x-3)=9-250 cíuuu

Môn Toán Lớp 6: (-45)-(x-3)=9-250
cíuuu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: (-45)-(x-3)=9-250 cíuuu”

 1. (-45) – ( x – 3 ) = 9 – 250
  (-45) – ( x – 3 ) = (-241)
              x – 3 = (-45) – (-241)
              x – 3 = (-45) + 241
              x – 3 = 196
                 x = 196 + 3
                 x = 199
          Vậy x = 199
   

  Trả lời

Viết một bình luận