Môn Toán Lớp 6: =====-… 750 : {130 – [(5 . 14 – 65^3) + 3]}

Môn Toán Lớp 6: ………………………………………………………….
750 : {130 – [(5 . 14 – 65^3) + 3]}

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: =====-… 750 : {130 – [(5 . 14 – 65^3) + 3]}”

Viết một bình luận