Môn Toán Lớp 6: A) (3x-9).12=3^2.2^3 B) 390-(x-7)=169:13 C) 2021^9.(x-612)=2021^10

Môn Toán Lớp 6: A) (3x-9).12=3^2.2^3
B) 390-(x-7)=169:13
C) 2021^9.(x-612)=2021^10

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: A) (3x-9).12=3^2.2^3 B) 390-(x-7)=169:13 C) 2021^9.(x-612)=2021^10”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(3x-9).12=3^2. 2^3
  <=> (3x-9).12=72
  <=> 3x-9=6
  <=> 3x=15
  <=> x=5
  ____________________
   
   b)390-(x-7)=169:13
  <=>390-(x-7)=13
  <=>-(x-7)=-377
  <=>x-7=377
  <=>x=384
  __________________
   
   c)2021^9.(x-612)=2021^10
  <=> x-612=2021
  <=>x=2633
  $@TranDuyAnh123$

  Trả lời
 2. a) ( 3x – 9 ) . 12 = 3^2 . 2^3
  => ( 3x – 9 ) . 12 = 72
  => 3x – 9 = 72 : 12
  => 3x – 9 = 6
  => 3x = 6 + 9
  => 3x = 15
  => x = 15 : 3
  => x = 5
  Vậy x = 5 .
  b) 390 – ( x – 7 ) = 169 : 13
  => 390 – ( x – 7 ) = 13
  => x – 7 = 390 – 13
  => x – 7 = 377
  => x = 377 + 7
  => x = 384
  Vậy x = 384 .
  c) 2021^9 . ( x – 612 ) = 2021^10
  => x – 612 = 2021^10 : 2021^9
  => x – 612 = 2021
  => x = 2021 + 612
  => x = 2633
  Vậy x = 2633 . 

  Trả lời

Viết một bình luận