Môn Toán Lớp 6: Xả điểm Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Môn Toán Lớp 6: Xả điểm
Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Xả điểm Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?”

 1. #Zu_nie
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Liệt kê các bội của 3 : 
  B(3) = { 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 54 ; … }
  @ Liệt kê các ước của 54 là : 
  Ư(54) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 }
  -> Có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là : 3 ; 6 ; 9 ;18 ; 27 ; 54
   

  Trả lời

Viết một bình luận