Môn Toán Lớp 6: a) Tìm ƯCLN của 96 , 160 ; 224. b) Tìm ƯC của 78 , 156 , 234.

Môn Toán Lớp 6: a) Tìm ƯCLN của 96 , 160 ; 224.
b) Tìm ƯC của 78 , 156 , 234.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a) Tìm ƯCLN của 96 , 160 ; 224. b) Tìm ƯC của 78 , 156 , 234.”

Viết một bình luận