Môn Toán Lớp 6: Bài 1: a, (3x – 2) (2y – 3) = 1 b,(x + 1) (2y – 1) = 12 c,x + 6 = y(x – 1)

Môn Toán Lớp 6: Bài 1:
a, (3x – 2) (2y – 3) = 1
b,(x + 1) (2y – 1) = 12
c,x + 6 = y(x – 1)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 1: a, (3x – 2) (2y – 3) = 1 b,(x + 1) (2y – 1) = 12 c,x + 6 = y(x – 1)”

Viết một bình luận