Môn Toán Lớp 6: Bài 1. Tính nhanh: a, 1 + 3 + 5 + … + 51 + 53 Bài 2. Không thực hiện phép tính cho biết tổng, (hiệu): a, 12 . 3 + 3 . 14 + 240 b,

Môn Toán Lớp 6: Bài 1. Tính nhanh:
a, 1 + 3 + 5 + … + 51 + 53
Bài 2. Không thực hiện phép tính cho biết tổng, (hiệu):
a, 12 . 3 + 3 . 14 + 240
b, 45 + 36 + 72 + 81
c, 91 . 13 – 29 . 13 + 12 . 13
d, 4 . 19 – 5 . 4

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 1. Tính nhanh: a, 1 + 3 + 5 + … + 51 + 53 Bài 2. Không thực hiện phép tính cho biết tổng, (hiệu): a, 12 . 3 + 3 . 14 + 240 b,”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cầu 1: số số hạng là: (53-1):2+1=27
  1+3+5+…+51+53
  =(1+53)+(3+51)+(5+49)+…+(27+27)
  =54+54+54+…+54
  =54.27
  =?
  Cầu 2
  a) 12.3+3.14+240
    =12.3+3.14+3.80
    =3(12+14+80)
    =?
  b) 45+36+72+81
  = 5.9+4.9+8.9+9.9
  =9(5+4+8+9)
  =?
  c)91.13-29.13+12.13
  =13(91-29+12)
  =?
  d) 4.19-4.5
  =4(19-5)
  =?
  Bạn tự tính kết quả nha
  B2 áp dụng cách đặt nhân tử chung nhá

  Trả lời

Viết một bình luận