Môn Toán Lớp 6: câu 13: một phép chia có tổng của số bị chia và số chia là 61. Biết thương và số dư của phép chia lần lượt là 9 và 1. Tìm số bị chia và

Môn Toán Lớp 6: câu 13: một phép chia có tổng của số bị chia và số chia là 61. Biết thương và số dư của phép chia lần lượt là 9 và 1. Tìm số bị chia và số chia