Môn Toán Lớp 6: câu 19 [ mở ngoặc 37 – 32 đóng ngoặc mũ 3 – 5 mũ 10 chia 5 mũ 8 ] cộng 2021 mũ 0 câu 20 khẳng định nào là khẳng định đúng a . 2 mũ 5

Môn Toán Lớp 6: câu 19 [ mở ngoặc 37 – 32 đóng ngoặc mũ 3 – 5 mũ 10 chia 5 mũ 8 ] cộng 2021 mũ 0
câu 20 khẳng định nào là khẳng định đúng
a . 2 mũ 5 nhân 2 mũ 3 = 2 mũ 15 b. 10 mũ 5 = 10000 c. 7 mũ 7 chia 7 = 7 mũ 6 d. 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 = 2 mũ 5
câu 21 trong các số 6, 7,60 , 18 . bội của 30 là
câu 22 biết x là ước của 24 và x 10 . tất cả các giá trị x thoả mãn là

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: câu 19 [ mở ngoặc 37 – 32 đóng ngoặc mũ 3 – 5 mũ 10 chia 5 mũ 8 ] cộng 2021 mũ 0 câu 20 khẳng định nào là khẳng định đúng a . 2 mũ 5”

  1.  
    Lời giải và giải thích chi tiết:[(37-32)mũ 3 . 5 mũ 10 : 5 mũ 8]+2021 mũ 0
     [5 mũ 3 . 5 mũ 10 :5 mũ 8]+1=[5 mũ 13 : 5 mũ 8 ]+1=5 mũ 5+1 = 3125+1=3126 câu 20 khẳng định c. 7 mũ 7 : 7= 7 mũ 6 là đúng câu 21 trong các số sau số 60 là bội của 30 câu 22 x thuộc ƯC(24,10) ta có: 24=2 mũ 3 . 3 ; 10=2 .5 ta có ƯCLN(24,10)=2 ƯC(24,10)=Ư(2)={1;2}

    Trả lời

Viết một bình luận