Môn Toán Lớp 6: Cho A = -36 $m^{2}$ $n^{3}$ trong đó m,n Z . Với giá trị nào của m và n thì A > 0

Môn Toán Lớp 6: Cho A = -36 $m^{2}$ $n^{3}$ trong đó m,n Z . Với giá trị nào của m và n thì A > 0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho A = -36 $m^{2}$ $n^{3}$ trong đó m,n Z . Với giá trị nào của m và n thì A > 0”

Viết một bình luận