Môn Toán Lớp 6: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

Môn Toán Lớp 6: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy”

 1. Giải đáp:
   342
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dãy trên là dãy liên tiếp và cách nhau -3 đơn vị
  Khoảng cách của số 1000 với số đầu tiên là:
  1000-2023= -1023
  Vị trí của số hạng thứ 1000 là:
  (-1023):(-3)+1=342
  Vậy số 1000 đứng thứ 342.

  Trả lời

Viết một bình luận