Môn Toán Lớp 6: Cho `S=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+-.` Chứng minh rằng `:` Nếu có thể tùy ý biến đổi thì `S=1`

Môn Toán Lớp 6: Cho `S=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+…..`
Chứng minh rằng `:` Nếu có thể tùy ý biến đổi thì `S=1`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho `S=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+-.` Chứng minh rằng `:` Nếu có thể tùy ý biến đổi thì `S=1`”

 1. S = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + …..
  Ta thấy phân số đứng trước gấp đôi phân số liền sau.
  Vậy:
  2S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + …..
  2S – S = S = (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + …..) – (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + …..)
  S = 1.
  Vậy S = 1

  Trả lời

Viết một bình luận