Môn Toán Lớp 6: Cho Tập Hợp M=(X Thuộc Z/-8

Môn Toán Lớp 6: Cho Tập Hợp M=(X Thuộc Z/-8<x<3)
liệt ke các phần tử tập hợp

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho Tập Hợp M=(X Thuộc Z/-8<x<3) liệt ke các phần tử tập hợp”

Viết một bình luận