Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n + 1 và 3n + 2 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n + 1 và 3n + 2 là 2 số nguyên tố cùng nhau

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n + 1 và 3n + 2 là 2 số nguyên tố cùng nhau”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi Ư CLN(2n + 1 ; 3n + 2) là d
  ⇒ $\left \{ {{(2n + 1)\vdots d} \atop {(3n+2)\vdots d}} \right.$ 
  ⇒ $\left \{ {{3(2n + 1)\vdots d} \atop {2(3n+2)\vdots d}} \right.$ 
  ⇒ $\left \{ {{(6n + 3)\vdots d} \atop {(6n+4)\vdots d}} \right.$ 
  ⇒ [(6n + 4) – (6n + 3)]  $\vdots$ d
  ⇒ 1 $\vdots$ d
  ⇒ d = 1
  Vậy 2n + 1 và 3n + 2 là hai số nguyên tố cùng nhau

  Trả lời
 2. Gọi ƯCLN (2n + 1 ; 3n + 2) là d
  => 2n + 1 \vdots d
  => 3(2n + 1) = 6n + 3 \vdots d
  * 3n + 2 \vdots d
  => 2(3n +2) = 6n + 4 \vdots d
  => 6n + 4 – (6n + 3) \vdots d
  => 1 \vdots d
  => d \in Ư(1) = {-1 ; 1}
  Vậy 2n +1 và 3n + 2 là 2 số nguyên tố cùng nhau
   

  Trả lời

Viết một bình luận