Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n+1 và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau

Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n+1 và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Chứng minh 2n+1 và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau”

 1. Gọi d là ƯCLN(2n+1; n+1)
  Ta có: n+1 \vdots d=>2(n+1) \vdots d
  =>2n+2 \vdots d
  Mà 2n+1 \vdots d
  => 2n+2 – (2n+1) \vdots d
  Hay 1 \vdots d
  => d∈Ư(1)
  =>d∈{1}
  Vì ƯCLN(2n+1; n+1)=1
  =>2n+1 và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau.
  Vậy 2n+1 và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau.
  $#KhanhSmartTV$

  Trả lời
 2.                        Giải
  Giả sử ƯCLN(2n +1; n + 1) = d
  => {(2n + 1 \vdots d),( n + 1 \vdots d):}
  => {(2n + 1 \vdots d),(2(n + 1) \vdots d):}
  => {(2n + 1 \vdots d),(2n + 2 \vdots d):}
  => (2n + 2) – (2n + 1) \vdots d
  => 1 \vdots d
  => d \in Ư(1)
  => d = +-1
  => đpcm
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận