Môn Toán Lớp 6: có bao nhiêu chữ số \(a\) để a3 là một so hop tố

Môn Toán Lớp 6: có bao nhiêu chữ số \(a\) để a3 là một so hop tố

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: có bao nhiêu chữ số \(a\) để a3 là một so hop tố”

 1. Vì a là chữ số khác 0 
  => a in {1;2;3;4;…;9}
  Nếu a=1 => \overline{a3} = 13 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Nếu a=2 => \overline{a3} = 23 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Nếu a=3 => \overline{a3} = 33 (là hợp số) (loại) 
  ……………………………………………..
  Nếu a=9 => \overline{a3} = 93 (là hợp số) (loại) 
  => a in {1;2;4;5;7;8} : \text{có 6 phần tử}
  Vậy có 6 chữ số a thỏa mãn đề bài 

  Trả lời
 2. Số a là có 1 chữ số
  Ta có a từ 1 đến 9
  Thì ta có a  = 3 và a = 6 ;a = 9
  a = 3 thì ta có 33 thì có Ư(33) = { 3 ; 11 ; 33  ; 1 } ( chọn )
  a = 6 thì ta có 63 thì ta có Ư(63) = { 1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 21 ; 63 } ( chọn )
  a = 9 thì ta có 93 thì ta có Ư(93) = { 1 ; 3 ; 31 ; 93 ; … } ( chọn )
  Vậy a có 3 chữ số thoả mãn
   

  Trả lời

Viết một bình luận