Môn Toán Lớp 6: Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu c

Môn Toán Lớp 6: Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào 5/9/2022. Hỏi lần tiếp theo 2 bạn cùng trực nhật vào ngày tháng năm nào

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu c”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số ngày phải tìm là x(x in NN^{**})
  Vì x \vdots 10; x \vdots 12 nên x in BCNNNN(10; 12)
  Ta có:
  10=2xx5
  12=2^2xx3
  =>BCNNNN(10; 12)=2^2xx3xx5=60
  Ta đổi 60=25 ngày +31 ngày +4 ngày
  ->5+25=30 (hết tháng 9)
  ->0+31=31 (hết tháng 10)
  ->0+4=4 (tháng 11)
  Vậy vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 thì 2 bạn cùng trực nhật.

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số ngày gần nhất hai bạn cùng trực nhật là   x (x in N)  
  Theo đề bài ta có :
    x vdots 10  
    x vdots 12  
    x   nhỏ nhất
    => x in BCNN(10;12)   
  Ta có :
    10 = 2 . 5  
    12 = 2^2 . 3  
    => BCNN(10;12) = 60   
  => 60   ngày nữa hai bạn trực cùng nhau
  Đổi :   60   ngày =   2   tháng 
  Hai bạn cùng trực nhật cùng vào ngày tháng là :
    5   tháng   9   +   2   tháng =   4 tháng   11  
  (tháng   10   có   30   ngày )

  Trả lời

Viết một bình luận