Môn Toán Lớp 6: Một đội y tế có 18 bác sĩ và 42 y tá.Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các t

Môn Toán Lớp 6: Một đội y tế có 18 bác sĩ và 42 y tá.Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các tổ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một đội y tế có 18 bác sĩ và 42 y tá.Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho các t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ nhiều nhất chia được là a ( a in N*** )
  Theo đề ra, ta thấy :
  18 \vdots a
  42 \vdots a
  a lớn nhất
  => a = Ư CLN(18; 42) 
  Ta có :
  18 = 2. 3^2
  42 = 2 . 3 . 7
  => Ư CLN(18; 42) = 2 . 3 = 6
  => a = 6
  Vậy có thể chia nhiều nhất 6 tổ

  Trả lời

Viết một bình luận