Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8 dm và 14 dm. Biết 1m^2cửa kính để làm c

Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8 dm và 14 dm. Biết 1m^2cửa kính để làm cửa sổ có giá là 1500000 đồng. Tính số tiền cần có để lắp cửa kính cho cửa sổ.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8 dm và 14 dm. Biết 1m^2cửa kính để làm c”

 1. #nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                  Giải
  Diện tích cửa sổ thông gió hình thoi là:
        (8 · 14) : 2 = 56 (dm²)
  Đổi 56dm² = 0,56m²
  Số tiền cần có để lắp cửa kính cho cửa sổ là:
        1500000 · 0,56 = 840000 (m²)
                  Đ/S: 840000 m²
  Công thức S(hình thoi) = Tích 2 đường chéo : 2
        
   

  Trả lời

Viết một bình luận