Môn Toán Lớp 6: X²+24=2³x5X chia hết cho 15vaf 142

Môn Toán Lớp 6:

X²+24=2³x5

X chia hết cho 15vaf 14<x<60

20chia hết cho x và x>2

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: X²+24=2³x5X chia hết cho 15vaf 14<x<6020chia hết cho x và x>2”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
  x^2+24=2^3*5
  =>x^2+24=8*5
  =>x^2+24=40
  =>x^2=40-24
  =>x^2=16
  Do:4^2=16
  =>x=4
  Vậy x=4
  Câu 2:
  Theo đề,ta có:
  xvdots15(14<x<60)
  =>x∈B(15)
  B(15)={0;15;30;45;60;75;…}
  Do:14<x<60
  =>x∈{30;45}
  Vậy x∈{30;45}
  Câu 3:
  Theo đề,ta có:
  20vdotsxx>2
  =>x∈Ư(20)(x>2)
  Ư(20)={1;2;4;5;10;20}
  Do:x>2
  =>x∈{4;5;10;20}
  Vậy x∈{4;5;10;20}
  ************************************************************************
  @#Rimara

  Trả lời

Viết một bình luận