Môn Toán Lớp 6: A=1/1×2×3×4+1/2×3×4×5+1/3×4×5×6+…+1/27×28×29×30

Môn Toán Lớp 6:

A=1/1×2×3×4+1/2×3×4×5+1/3×4×5×6+…+1/27×28×29×30

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: A=1/1×2×3×4+1/2×3×4×5+1/3×4×5×6+…+1/27×28×29×30”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=3/3(1/1×2×3×4+1/2×3×4×5+1/3×4×5×6+…+1/27×28×29×30)
     =1/3(3/1×2×3×4+3/2×3×4×5+3/3×4×5×6+…+3/27×28×29×30)
     =1/3(1/1×2-1/3×4+…+1/27×28-1/29×30)
     =1/3(1/1×2-1/29×30)
     =1/3.217/435
  =217/1305

  Trả lời

Viết một bình luận