Môn Toán Lớp 6: a)(-1250)×2+(-1250)×8b)(-25)+[(-69):3+53]×(-2)-8

Môn Toán Lớp 6:

a)(-1250)×2+(-1250)×8

b)(-25)+[(-69):3+53]×(-2)-8

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a)(-1250)×2+(-1250)×8b)(-25)+[(-69):3+53]×(-2)-8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,(-1250) x 2 + (-1250) x 8
  =(-1250) x ( 2 + 8)
  =(-1250) x 10
  =-12500
  ——————————
  b,(-25)+[(-69):3+53] x (-2) – 8
  =(-25)+[(-23)+53] x (-2) – 8
  =(-25)+30 x (-2) – 8
  =(-25)+(-60) – 8
  =(-85) – 8
  =-93

  Trả lời

Viết một bình luận