Môn Toán Lớp 6: a, |2x+9|=15b, |25-|3-x|=10

Môn Toán Lớp 6:

a, |2x+9|=15

b, |25-|3-x|=10

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a, |2x+9|=15b, |25-|3-x|=10”

Viết một bình luận