Môn Toán Lớp 6: Bạn An có 30 viên bi đỏ, Bạn Bình có 45 viên bi vàng và Bạn Hoa có 75 viên bi xanh. các bạn ấy muốn chia điều số bi vào một số giỏ n

Môn Toán Lớp 6:

Bạn An có 30 viên bi đỏ, Bạn Bình có 45 viên bi vàng và Bạn Hoa có 75 viên bi xanh. các bạn ấy muốn chia điều số bi vào một số giỏ nhiều nhất có số bi mỗi màu như nhau. Tính số giỏ nhiều nhất có thể chia được khi đó mỗi giỏ sẽ có bao nhiêu bi đỏ bao nhiêu bi vàng và bao nhiêu bi xanh

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bạn An có 30 viên bi đỏ, Bạn Bình có 45 viên bi vàng và Bạn Hoa có 75 viên bi xanh. các bạn ấy muốn chia điều số bi vào một số giỏ n”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số giỏi nhiều nhất có thể chia được
  vì 30 \vdots x ;  75 \vdots x; 45 \vdots x và x lớn nhất
  => x in ƯCLN(30;75)
  ta có : 30 = 2.3.5
             75 = 3. 5^2
             45 = 3^2 . 5
  => ƯCLN(30;75) = 3.5 = 15
  Bi đỏ : 30 : 15 = 2 viên
  Bi vàng : 45 : 15 = 9 viên
  Bi xanh : 75 : 15 = 5 viên
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận