Môn Toán Lớp 6: Tìm x thuộc N biết( x-5) ( x -7)=0. 32(x-10)=32( x-35) ×35 =35. ( x-15) -75 =0x^3 =27.

Môn Toán Lớp 6:

Tìm x thuộc N biết

( x-5) ( x -7)=0. 32(x-10)=32

( x-35) ×35 =35. ( x-15) -75 =0

x^3 =27. (2x -1)^3=8. ( x-2)^2=16