Môn Toán Lớp 6: tổng tất cả các số nguyên X thỏa mãn âm -2018

Môn Toán Lớp 6:

tổng tất cả các số nguyên X thỏa mãn âm -2018<x<2019

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tổng tất cả các số nguyên X thỏa mãn âm -2018<x<2019”

 1. Giải đáp: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2018 < x < 2019 là 2018
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì -2018 < x < 2019
  Nên x in { -2017, -2016, -2015, … , 2015, 2016, 2017, 2018 }
  Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2018 < x < 2019 là:
  (-2017) + (-2016) + (-2015) + … + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
  = [(-2017) + 2017] + [(-2016) + 2016] + [(-2015) + 2015] + … + 2018
  = 2018
  Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2018 < x < 2019 là 2018

  Trả lời
 2. Vì -2018 < x < 2019
  => x \in {-2017;-2016;-2015;-2014;…..;2016;2017;2018}
  => Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2018 < x < 2019 là:
  -2017 + (-2016) + (-2015) + (-2014) + … + 2016 + 2017 + 2018 = 2018
  Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2018 < x < 2019 là: 2018
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận