Môn Toán Lớp 6: $\text{C = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + … + 97 – 98 – 99 + 100.}$ $\text{D}$ `= 2^100 – 2^99 – 2^98 – … – 2^2 – 2 – 1.`

Môn Toán Lớp 6: $\text{C = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + … + 97 – 98 – 99 + 100.}$
$\text{D}$ `= 2^100 – 2^99 – 2^98 – … – 2^2 – 2 – 1.`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: $\text{C = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + … + 97 – 98 – 99 + 100.}$ $\text{D}$ `= 2^100 – 2^99 – 2^98 – … – 2^2 – 2 – 1.`”

 1. C=1-2-3+4+5-6-7+8+…+97-98-99+100
  =>C=(1-2-3+4)+(5-6-7+8)+…+(97-98-99+100)
  =>C=0+0+….+0=0
  vậy C=0
  D=2100 – 299 – 298 – … – 22 – 2 – 1
  Ta có : D = 2100 – 299 – 298 – … – 22 – 2 – 1
             D= 2100 – (299 + 298 + … + 22 + 2 + 1)
      2100 –  D = 299 + 298 + … + 22 + 2 + 1
     2100 – 2D = 2.(299 + 298 + … + 22 + 2 + 1)
     2100 – 2D = 2100 + 299 + 298 + … + 22 + 2
     2100 – (D – D) = (2100 + 299 + 298 + … + 22 + 2) – (299 + 298 + … + 22 + 2 + 1)
     2100 – D = 2100 – 1
                D = 2100 – 2100 – 1
                D= -1
   

  Trả lời
 2. Số số hạng của tổng C là:
  (100 – 1) : 1 – 1 = 100 (số hạng)
  Số nhóm 4 số hạng là:
  100 : 4 = 25 (nhóm)
  C = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + … + 97 – 98 – 99 + 100
  C = (1 – 2 – 3 + 4) + (5 – 6 – 7 + 8) + …. + (97 – 98 – 99 + 100)
  C = 0 + 0 + 0 + … + 0
  C = 0
  D = 2^100 – 2^99 – 2^98 – … – 2^2 – 2 – 1
  D = 2^100 – (2^99 + 2^98 + … + 2^2 + 2 + 1)
  D = 2^100 – (2^100 + 2^98 + … + 2^2 + 2) – (2^99 + 2^98 + … + 2^2 + 2 + 1)
  D = 2^100 – 2^100 – 1
  D = – 1

  Trả lời

Viết một bình luận